انتشار اپلیکیشن

    انتشار اپلیکیشن مرحله پایانی و مهمترین قسمت از ساخت اپلیکیشن می باشد. با انتشار اپلیکیشن در استورهایی مانند گوگل پلی فعالیت رسمی اپلیکیشن شروع می شود.