اپلیکیشن بانکی

    اخیرا در جهت اتوماسیون خدمات، بیشتر بانک های کشور اقدام به ساخت اپلیکیشن بانکی نموده اند. اپلیکیشن بانکی باعث کاهش ترافیک شهری و افزایش دقت و بازده خدمات شده است.