اپلیکیشن های کاربردی

    برای ساخت اپلیکیشن های کاربردی باید با نیازسنجی و درک درست از بازار هدف، ایده های خود را در قالب اپلیکیشن های کاربردی پیاده سازی نمود.