بازبینی اپلیکیشن

    با بازبینی اپلیکیشن قبل از انتشار این امکان به وجود می آید که اپلیکیشن بدون هیچ باگ و خطایی وارد بازار شود. بازبینی اپلیکیشن نقش بسیار مهمی در موفقیت اپلیکیشن دارد.