باگ طراحی اپلیکیشن

    برای جلوگیری از باگ طراحی اپلیکیشن باید از پایداری و عملکرد اپلیکیشن در مراحل مختلف توسعه اطمینان حاصل کرد. باگ طراحی اپلیکیشن معمولا بعد از انتشار اپلیکیشن و بروزرسانی ها نمایان می شود.