برنامه نویسی Hybrid

    برنامه نویسی hybrid تلفیقی از برنامه نویسی native و وب اپلیکیشن می باشد. برای طراحی و توسعه یک اپلیکیشن می توان از برنامه نویسی Hybrid و یا برنامه نویسی Native استفاده نمود.