برنامه نویسی Native

    ساخت اپ موبایل با برنامه نویسی Native راهی برای تضمین پایایی و افزایش کارایی اپلیکیشن در طولانی مدت می باشد. برنامه نویسی Native روشی متضاد با ساخت اپلیکیشن آنلاین است.