توسعه اپلیکیشن

    توسعه اپلیکیشن و بروزرسانی های آن باید زیر نظر یک تیم فنی توسعه دهنده انجام پذیرد. توسعه اپلیکیشن بدون توجه به اصول و استانداردهای لازم باعث شکست اپلیکیشن می شود.