توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل

    دانش و مهارت توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل نقش اساسی در موفقیت یک اپلیکیشن دارد. توسعه دهنده موبایل باید به طور مداوم اطلاعات و دانش برنامه نویسی خود را ارتقا دهد.