تکنولوژی اینترنت اشیا

    با تکنولوژی اینترنت اشیا تمامی دستگاه های هوشمند و دیجیتال در هر مقیاسی به هم مرتبط شده اند. تکنولوژی اینترنت اشیا تاثیر زیادی در رونق بازار طراحی اپلیکیشن داشته است.