ساخت اپلیکیشن دانشگاهی

    با ساخت اپلیکیشن دانشگاهی مراکز آموزشی کشور توانسته اند استانداردها و کیفیت خدمات آموزشی را ارتقا دهند. همچنین ساخت اپلیکیشن دانشگاهی پروسه های وقت گیر آموزشی - اداری را سرعت بخشیده است.