طراحی رابط کاربری

    طراحی رابط کاربری یک موضوع میان رشته ای محسوب می شود که دو رشته گرافیک و ساخت موبایل را بهم مرتبط می کند. طراحی رابط کاربری جذاب یکی از عوامل موفقیت اپلیکیشن می باشد.