پشتیبانی اپلیکیشن

    شرکت الو اپلیکیشن تا یک سال بعد از تحویل، به طور رایگان پشتیبانی اپلیکیشن های خود را بر عهده می گیرد. پشتیبانی اپلیکیشن وجه تمایز شرکت های معتبر طراحی اپلیکیشن با دیگر شرکت ها می باشد.