اپلیکیشن خدمات شهری

شهرداری تم 21

اپلیکیشن خدماتی برای جمع آوری و سامان دهی پسماندهای شهری با امکان ثبت پسماندهای باقی مانده و خرید آنها از کاربران

  • نسخه iOS

  • اپلیکیشن خدمات شهری

اپلیکیشن شهرداری تم 21 برای جمع آوری پسماندهای شهری میباشد، توسط این اپلیکیشن کاربران میتوانند پسماندهای باقی مانده خود را ثبت کرده و ماشين های شهرداری برای جمع آموری آنها اقدام نمایند. در این اپلیکیشن پسماندها از کاربران خریداری میشود.

.

 

زبـان توسعه Swift

معماری MVC

وب سرویس RESTful