اپلیکیشن درمانی پوست و مو

آرمان الهیه

آرمان الهیه اپلیکیشن مدیریت و ثبت درخواست های آموزشی و انجام امور زیبایی برای افزایش بازدهی و کیفیت کاری در کلینیک های درمانی

  • Back-end
  • API
  • نسخه iOS
  • نسخه Android

  • اپلیکیشن درمانی پوست و مو
  • اپلیکیشن درمانی پوست و مو
  • اپلیکیشن درمانی پوست و مو
  • اپلیکیشن درمانی پوست و مو

کلینیک درمانی پوست و مو الهیه - آرمان الهیه اپلیکیشن مدیریت و ثبت درخواست های آموزشی و انجام امور زیبایی است.

 

 

 

 

 

 

زبـان توسعه Swift

وب سرویس RESTful

معماری MVC

استفاده از پایگاه داده لوکال