اپلیکیشن مدیریت

مدرسان تهران

اپلیکیشن مدیریت وضعیت تحصیلی دانش آموزان و گزارش آن به اولیا همراه با دسترسی به نتایج آزمون ها و نمودار های ارزیابی

  • نسخه iOS
  • نسخه Android
  • پنل مدیریت
  • Back-end
  • API

  • اپلیکیشن مدیریت
  • اپلیکیشن مدیریت
  • اپلیکیشن مدیریت

در هرمکان و زمانی که هستند میتوانید به دفتر کلاسی و دانش آموزان خود دسترسی داشته و با صرفه جویی در زمان و بهبود انتقال جزئیات آموزشی کلاس به اولیا اقدام کنید.

 

 

 

زبـان توسعه Node.js

معماری MVC

وب سرویس RESTful